รงเรียนสอนภาษาองกฤษ

GLOBAL VILLAGE


โรงเรียนแห่งแรกของโรงเรียนสอนภาษาองกฤษ Global Village English Centre อต้งข้ึนในปี 1979 ขณะน้ีเรา มีโรงเรียนสี่แห่งในแคนาดา ต้งอยทู

ี่เมืองโตรอนโต แวนคูเวอร์ วิคตอเรีย แคลการี่ และอีกหน่ึงแห่งต้งอยใ่ น มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา โรงเรียนของเราแต่ละแห่ง มี ลกษณะเฉพาะของตวเอง แต่ใชปรัชญาการศึกษาภาษาองกฤษ อยางเดียวกน คือ"การเรียนรู้จริง สนุกไดจริง!" เราสนบสนุน ใหน กเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายและปรับปรุง ระดบภาษาองกฤษท้งที่ใชในชีวิตประจาวนวิชาการไปพร้อมกนั

หลกสูตรภาษาองกฤษท่วไป GV

และในดาน ไม่วาคุณจะเริ่มเรียนภาษาองกฤษเป็ นคร้ังแรก หรือสามารถ พูดภาษาองกฤษ ไดในระดบสูง หลกสูตรโดยรวมที่ยอดเยย่ ม น้ี จะทาใหค

ุณมีทกษะ และความเชื่อมน ที่จาเป็ น เพื่อ กาวไป ยงระดบความชานาญในข้นต่อไป

 

หลกสูตรภาษาองกฤษทว่ ไปจะ

เพิ่มความสามารถดานการพูด การฟังและการสนทนาของ คุณ

ปรับปรุงความรู้ในการใชโครงสร้างไวยากรณ์ของคุณ

เพิ่มพูนคาศพทและปรับปรุงการออกเสียงภาษาองกฤษ ของคุณ

สร้างความมนสถานการณ์

 

ใจให้คุณใชภาษาองกฤษไดในหลากหลาย


หลกสูตรการเตรียมตวสอบภาษาองกฤษ GV

หลกสูตรที่เขมขนเหล่าน้ี เตรียมนกเรียนสาหรับการทาํ ขอสอบ เพื่อวดระดบความรู้ภาษาองกฤษซ่ึงขอสอบเหล่าน้ เป็ นที่ยอมรับทว่ โลก อาจารยท ี่ไดร้ ับการฝึ กอบรมอยางดีของ เรา จะทุ่มเทการสอนใหค ุณสอบไดคะแนนในระดบที่จาเป็ น เพื่อไดร้ ับประกาศนียบตรสาหรับความกาวหนาของคุณ


ภาษาองกฤษสําหรับการใช้ในทางวชาการ

โปรแกรม GV EAP ช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมทางด้าน ทักษะ สำหรับการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและสำหรับการเรียน จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ละโรงเรียนของ GV จะจัดการ ประเมินความต้องการของนักเรียนอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนจะได้ศึกษาเฉพาะความรู้ที่จำเป็นเท่านั้นที่พกอาศัย

คุณตองการจะพกอาศยอยกู่บครอบครัวที่พูดภาษาองกฤษหรือไม? ฝ่ ายจดหาที่พกของ GVใหความมนใจในการใหบริการที่ทนเวลาและมีประสิทธิภาพ การพกอาศยแบบGVโฮมสเตยน้นทาใหนกเรียนไดอยในสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภยและ เป็ นมิตร และใหโอกาสนกเรียนไดมีประสบการณ์ และสนุกสนานกบการเรียนรู้วฒนธรรมทองถิ่น

 

ประสบการณ์ GV โฮมสเตย์ของคุณนีรวมถึง: 

ห้องส่วนตวของคุณพร้อมเตียงนอน โต๊ะเขียนหนงสือ + ไฟอ่านหนงสือ

อาหารที่ปรุงภายในบานประกอบดวยการสนทนาเวลาอาหารเยน็

มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวกบครอบครัวโฮสในช่วงวนหยุดสุดสัปดาห์

มีบริการรถรับส่งสนามบิน หากตองการ

หมายเลขโทรศพทฉ

 

กจกรรม

เรียนรู้จริง สนุกจริง!

วนหน่ึงของ GV 360 ° การบริการดูแลสวนตวั ของเรา คือการนาเสนอกจกรรมที่นาตื่นเตนและ าจดจาอยางแทจริงให้กบนกเรียนอยางนอย 20 กิจกรรมในแต่ละเดือน


ผประสานงานกิจกรรมของเราภูมิใจมากในการจดประสบการณ์เพิ่มคุณค่าทางวฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงเอกลกษณ์ของสถานที่ต้งของโรงเรียนแต่ละ แห่ง ในแต่ละเดือนจะมีการประกาศปฏิทินกิจกรรมใหม่ในโรงเรียนของ GV ทุกแห่ง เพื่อใหคุณไดเห็นกิจกรรมท้งหมดและความแตกต่างของกิจกรรมที่ โรงเรียนแต่ละแห่งนาเสนอ